فرصت های شغلی

شرکت دیبا الکترونیک صبا یکی از بزرگترین شرکتهای پیشرو در امر واردات و عرضه سیستم های اتوماسیون فروشگاهی می باشد این شرکت به منظور تامین داخلی هایپرمارکت ها و فروشگاهی زنجیره ای اقدام به واردات مجموعه کاملی از سخت افزارهای فروشگاهی از قبیل صندوق های لمسی فروشگاهی POSBANK ، ترازوهای لیبل پرینتر DibaL  بارکدخوانهای  Datalogic، لیبل پرینتر TSC  و انواع مختلف کشوی پول نموده است.شرکت دیباالکترونیک صبا یکی از بزگترین شرکتهای پیشرو در امر تهیه و توزیع ( واردات )و عرضه سیستم های اتوماسیون فروشگاهی می باشد این شرکت به منظور تامین داخلی هایپر مارکتهای فروشگاهی زنجیره ای اقدام به واردات مجموعه کاملی از سخت افزارهای فروشگاهی از قبیل صندوقهای لمسی فروشگاهی POSBANK ، ترازوهای لیبل پرینتر DibaL بارکدخوانهای  Datalogic، لیبل پرینتر  TSC و انواع مختلف کشوی پول نموده است.شرکت دیباالکترونیک صبا یکی از بزگترین شرکتهای پیشرو در امر واردات و عرضه سیستم های اتوماسیون فروشگاهی می باشد.

این شرکت به منظور تامین داخلی هایپر مارکتهای فروشگاهی زنجیره ای اقدام به واردات مجموعه کاملی از سخت افزارهای فروشگاهی از قبیل صندوقهای لمسی فروشگاهیPOSBANK ، ترازوهای لیبل پرینتر DibaL بارکدخوانهای Datalogic، لیبل پرینتر TSC و انواع مختلف کشوی پول نموده است.شرکت دیباالکترونیک صبا یکی از بزگترین شرکتهای پیشرو در امر واردات و عرضه سیستم های اتوماسیون فروشگاهی می باشد این شرکت به منظور تامین داخلی هایپر مارکتهای فروشگاهی زنجیره ای اقدام به واردات مجموعه کاملی از سخت افزارهای فروشگاهی از قبیل صندوقهای لمسی فروشگاهی POSBANK ، ترازوهای لیبل پرینتر DibaL  بارکدخوانهای Datalogic، لیبل پرینتر TSC و انواع مختلف کشوی پول نموده است.شرکت دیباالکترونیک صبا یکی از بزگترین شرکتهای پیشرو در امر واردات و عرضه سیستم های اتوماسیون فروشگاهی می باشد این شرکت به منظور تامین داخلی هایپر مارکتهای فروشگاهی زنجیره ای اقدام به واردات مجموعه کاملی از سخت افزارهای فروشگاهی از قبیل صندوقهای لمسی فروشگاهی POSBANK ، ترازوهای لیبل پرینتر DibaL بارکدخوانهای  Datalogic، لیبل پرینتر TSC و انواع مختلف کشوی پول نموده است.