دانشنامه دیبا الکترونیک صبا

Filter:همهUnanswered
کند بودن تاچ C7
Diba DigiArc پرسیده شد 9 ماه ago • 
81 views0 answers0 votes
پیغام خطای بوتینگ C97
Diba DigiArc پرسیده شد 10 ماه ago • 
83 views0 answers0 votes
ترازو وجود فلش USB را تشخیص نمی دهدC96
Diba DigiArc پرسیده شد 10 ماه ago • 
57 views0 answers0 votes
پیغام خطای C95 no-paper-detect
Diba DigiArc پرسیده شد 10 ماه ago • 
84 views0 answers0 votes
وزن نوسان دارد. C93
Diba DigiArc پرسیده شد 9 ماه ago • 
83 views0 answers0 votes
وزن ترازوها درست نیست C92
Diba DigiArc پرسیده شد 9 ماه ago • 
81 views0 answers0 votes
چند لیبل پشت سر هم بیرون می آید. C91
Diba DigiArc پرسیده شد 9 ماه ago • 
47 views0 answers0 votes
موتور جمع کننده کاغذ کار نمی کند C88
Diba DigiArc پرسیده شد 9 ماه ago • 
50 views0 answers0 votes
لیبل بالاتر چاپ می شود C87
Diba DigiArc پرسیده شد 9 ماه ago • 
31 views0 answers0 votes
ترازو چاپ نمی کند C86
Diba DigiArc پرسیده شد 9 ماه ago • 
85 views0 answers0 votes
لیبل کاملاً سیاه رنگ است C85
Diba DigiArc پرسیده شد 9 ماه ago • 
33 views0 answers0 votes
لیبل کاملا سفید است C84
Diba DigiArc پرسیده شد 9 ماه ago • 
34 views0 answers0 votes